Proiect „Servicii integrate destinate comunității din teritoriul GAL Siretul Verde”

Asociația Voluntariat Pentru Viață cu sediul în localitatea Mărășești, jud. Vrancea, tel. +40(0)770464485, înregistrată sub nr. 5/12/11/2012 în Registrul Unic al Asociațiilor și Fundațiilor, CUI/CIF 30904111, reprezentată legal prin Ionuț Bogdan Chiriș și Primăria comunei Suraia, reprezentată de doamna Stroe Maria în calitate de Primar, Primăria comunei Biliești reprezentată de domnul Chirilă Vasile în calitate de Primar și Primăria comunei Movileni, județul Galați reprezentată de domnul Moisă Marian în calitate de Primar, în calitate de Parteneri, anunță începerea proiectului „Servicii integrate destinate comunității din teritoriul GAL Siretul Verde”, cod proiect 12479. Proiectul care se va implementa în perioada aprilie 2021-martie 2023, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunității, Obiectivul Specific Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Proiectul „Servicii integrate destinate comunității din teritoriul GAL Siretul Verde” se derulează pe o perioada de 24 luni. Valoarea totală a Contractului de Finanțare de 4,523,828.58 lei din care 4,297,637.15 lei valoare nerambursabilă UE.

Obiectivul general al proiectului este: Reducerea gradului de excluziune socială și sărăcie pentru 250 de membrii ai comunităților marginalizate delimitate geografic de satele Movileni (Județul Galați), Suraia și Biliești (Județul Vrancea), prin implicarea lor în măsuri integrate de ocupare, antreprenoriat, susținere a dezvoltării și furnizării de servicii sociale, îmbunătățirea condițiilor de locuit și organizarea de acțiuni de implicare activă și voluntariat. Acest obiectiv general se Primăria Primăria Primăria comunei Suraia comunei Bilieşti comunei Movileni traduce în beneficii reale și vizibile pe termen lung pentru cele 250 de personae care alcătuiesc grupul țintă al proiectului.

Obiectivele specifice sunt:
1. OS1: Informarea a 105 de persoane neocupate profesional cu privire la evoluția, dinamica, cerințele pieței muncii din regiunea Sud Est și Creșterea capacității acestora de ocupare prin participarea la programe de informare și consiliere privind piața muncii.
2. OS2: Creșterea și diversificarea competențelor profesionale pentru 45 de personae neocupate profesional din comunitățile Movileni, Suraia, Biliești prin participarea la programe de formare profesională continuă.
3. OS3: Creșterea motivației grupului țintă pentru (re)integrare pe piața muncii și facilitarea ocupării unui loc de muncă pentru 32 persoane din grupul țintă.
4. OS4: Implementarea de programe și servicii integrate de formare profesională pentru un număr de 20 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, activități de sprijin pre și post înființare pentru 6 start-upuri, în vederea susținerii antreprenoriatului și a ocupării pe cont-propriu.
5. OS5: Încurajarea antreprenoriatului prin Organizarea unui Concurs de Planuri de Afaceri și oferirea de sprijin financiar pentru inițierea a 6 start-upuri.
6. OS6: Creșterea capacității autorităților locale de furnizare a serviciilor de bază prin înființarea a două servicii sociale.
7. OS7: Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 125 de persoane ale căror gospodării sunt amplasate în comunitățile Movileni, Suraia și Biliești.
8. OS8: Combaterea discriminării și promovării multiculturalismului prin desfășurarea în comunitățile marginalizate a 9 acțiuni de implicare activă și voluntariat.
9. OS9: Creșterea vizibilității operațiunilor finanțate prin proiect și conștientizarea importanței asistenței financiare acordate din fonduri europene, prin măsuri de informare, publicitate și diseminare.
10. OS10: Asigurarea unui management riguros al proiectului și a bunei gestiuni financiare a fondurilor europene, în conformitate cu legislația în vigoare și regulile de implementare POCU.

Rezultatele corespunzătoare obiectivelor proiectului:

 – un număr de 105 de persoane neocupate profesional vor dobândi informații cu privire la dinamica pieței muncii și la cerințele actuale ale angajatorilor din regiune, își vor dezvolta abilități esențiale în procesul de căutare a unui loc de muncă, din care 45 vor fi implicate în programe de formare profesională continuă aliniate la cerințele pieței muncii din regiune.
– 20 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitățile marginalizate vor beneficia de programe antreprenoriale care vizează dezvoltarea de competențe profesionale.
– Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 125 de persoane, membri ai grupului țintă, va conduce la Creșterea calității vieții și de ocupare a acestora.
– Cel putin 250 de persoane din comunitate vor beneficia de furnizarea de servicii sociale.
– Peste 50 de pers din comunitate vor fi cooptate în campanii de implicare activă si voluntariat în vederea rezolvării într-un mod participativ a problemelor identificate la nivelul comunităţii.


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Asociaţia Voluntariat Pentru Viaţă

Persoana de contact: Drăgan Daniel, Manager proiect.
Email: [email protected]
Website: https://www.voluntariatpentruviata.ro

Articole