Centru de zi pentru adulți de integrare / reintegrare socială

Prezentarea serviciului social- Centrul de Zi pentru integrare/reintegrare socială

Scopul serviciului social “Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială” din cadrul Centrului social multifunctional adresat persoanelor vârstnice este creşterea calităţii vieţii beneficiarilor prin formarea şi consolidarea autonomiei personale şi sociale, promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială, prevenirea instituţionalizării şi marginalizării sociale precum şi reintegrarea socială şi profesională a beneficiarilor prin activităţi de informare, evaluare, integrare/reintegrare socială.

Serviciile furnizate la nivelul Centrului de zi pentru integrare/reintegrare socială:

o Servicii de asistenta pentru sanatate

o Servicii de integrare/reintegrare sociala si promovarea unei vieti active si sanatoase.

o Activitati de educatie non-formala/informala

o Activitati de recreere-socializare

o Terapie ocupationala in vederea dezvoltarii de deprinderi necesare pentru ca beneficiarii sa depaseasca situatiile de dificultate cu care se confrunta

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul “Centrului de zi pentru integrare/reintegrare sociala” din cadrul Centrului social multifunctional sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/ unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centrul de zi pentru persoane vârstnice de  integrare/reintegrare socială”  din cadrul Centrului social multifunctional  sunt persoane +65 de ani cărora mediul social le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social “Centrul de zi pentru adulți de integrare/reintegrare socială ” din cadrul Centrului social multifunctional adresat persoanelor vârstnice:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. informare – centrul pune la dispoziţia beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg, materiale informative privind activitățile derulate şi serviciile oferite şi facilitează accesul acestora în centru în baza unui program de vizită. Centrul desemnează o persoană responsabilă pentru activitățile de comunicare cu publicul şi informare a beneficiarilor, realizate în baza unui program propriu;
3. evaluarea şi planificarea nevoilor individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiar se face cu acordul şi implicarea acestuia/reprezentantului legal al acestuia, pornind de la evaluările realizate în structurile cu atribuții în evaluare complexă şi în baza unei proceduri proprii de evaluare stabilită de centru. Evaluarea/reevaluarea nevoilor se înscrie în fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului. Centrul derulează activități/oferă servicii conform unui plan individual de intervenție, întocmit de către personalul de specialitate, cu consultarea beneficiarului/reprezentantului legal, în baza fişei de evaluare, fiind revizuit după fiecare reevaluare;
4. servicii de integrare/reintegrare socială și promovarea unei vieți sănătoase: consilierea şi formarea deprinderilor de viață sănătos pentru combaterea efectelor unor boli cornice cum ar fi diabetul, hipertensiunea arteriala si masuri pentru prevenirea instalarii acestui tip de boli. Membrii comunitatii vor avea acces la servicii de informare cu privire la riscurile la care se supun consumatorii de bauturi alcoolice si riscurile de dezvoltare a alcoolismului, precum si informare si constientizare cu privire la riscurile consumului de tutun,prevenția și tratarea bolilor contagioase.

Programele de integrare/reintegrare socială sunt incluse în planul individual de intervenție și se revizuiesc periodic în funcție de evoluția beneficiarului;
5. Centrul oferă următoarele servicii, care pot contribui la depăşirea situației de dificultate în care se află persoanele adulte la un moment dat: consiliere sociala, terapie ocupațională, kinetoterapie – serviciile sunt planificate, coordonate şi realizate de personal calificat, în spații special dotate şi amenajate (cabinet asistent social/consilier social, sală de activități), în funcție de nevoile/situația fiecărui beneficiar;
6.Activități de recreere socializare cu scop de integrare socială şi participare, activități recreative şi de socializare – oferite în baza programului individualizat de socializare şi petrecere a timpului liber, program elaborat împreună cu beneficiarul şi care cuprinde activități de relaxare şi socializare oferite de centru cum ar fi: discuții individuale şi de grup, revista presei, vizionarea de programe tv, spectacole organizate în centru sau în comunitate, activități culturale şi invitarea în centru a unor personalități culturale;
7. Servicii de asistență pentru sănătate – pe perioada cât se află în centru benficiarilor li se asigură asistență medicală şi monitorizarea stării de sănătate de către un asistent medical. Pentru acordarea asistenței medicale, centrul deține un cabinet dotat cu miminul necesar (un pat de consultații, stetoscop, termometru, aparat de urgență). Centrul asigură evidența acordării serviciilor medicale prin întocmirea unui registru de consultații şi tratamente şi a unei fişe de observație a stării de sănătate fiecărui beneficiar.

8.Activități de educație nonformală/informală-  poate cuprinde programe educationale pentru a asigura alfabetizarea adultilor, educatie de baza pentru adulți din afara scolilor, aptitudini de viață, aptitudini de muncă șii cultură generală. Beneficiarii Centrului de Zi pentru integrare/reintegrare socială vor lua parte la evenimente de învatare (activitati) care apar în viata de zi cu zi a fiecarei persoane, orientate spre sine, spre familie sau motivate social.

9.Activități de terapie ocupațională- in vederea dezvoltarii de deprinderi necesare pentru ca beneficiarii sa depaseasca situatiile de dificultate cu care se confrunta si poate cuprinde activități de viață cotidiană, joc și loisir, activități de ergoterapie.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.informarea inițială a beneficiarilor la admiterea în centru şi organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor ori de câte ori este nevoie; centrul deține un registru de evidență privind informarea beneficiarilor;
2. elaborarea şi deţinerea de materiale informative (pliante) care sunt mediatizate la nivelul comunității;
3. promovarea serviciilor şi activităților centrului prin publicitate în presa locală;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. participarea beneficiarilor la activitățile organizate în comunitate;
2. participarea comunității la activitățile organizate de beneficiari în centru;
3. colaboarea cu AJOFM și ONG – uri în ideea dezvoltării unui sistem eficient de formare, orientare profesională şi angajare în muncă a persoanelor adulte cu dizabilități;
4. participarea la Bursa locurilor de muncă pentru persoanele adulte, organizată de AJOFM Vrancea si Galați;
5. încurajarea activităților de voluntariat;
6. promovarea valorilor și principiilor privitoare la drepturile și libertățile fundamentale ale omului, a drepturilor cetățenești ale persoanelor cu dizabilități, precum şi la participarea activă a acestora la viața comunității;
7. promovarea imaginii pozitive a persoanelor în risc de excludere socială, în colaborare cu diverşi actori implicați, inclusiv mass-media şi creşterea nivelului de vizibilitate a persoanei cu dizabilități ca membru al comunității cu drepturi depline;
8. promovarea accesului la servicii sociale pentru persoanele ;
9. promovarea accesibilizării mediului fizic şi informațional;
10. asigurarea continuității, complementarității şi cooperării în procesul furnizării de servicii sociale.
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. evaluări şi instruiri periodice ale personalului angajat;
4. chestionare de evaluare a serviciilor aplicate beneficiarilor centrului;
5. îmbunătățirea continuă a relației dintre furnizorul de servicii și beneficiarii acestora prin: utilizarea de mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile, asigurarea confidențialității şi securității datelor şi informațiilor personale, utilizarea mecanismelor de prevenție şi combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;
6. implicarea activă a beneficiarilor în planificarea, acordarea și evaluarea serviciilor.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
1. administrarea resurselor financiare şi materiale ale centrului în mod economic și eficient pentru atingerea obiectivelor specifice acestuia; resursele umane corespund din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate, pentru eficacitatea și performanța activității desfășurate;
2. elaborarea unui Plan propriu de dezvoltare care are în vedere îmbunătățirea activității și creșterea calității vieții beneficiarilor centrat pe amenajarea și adaptarea mediului ambiant;
3. întocmirea necesarelor de alimente, dacă este cazul, materiale (de curățenie, de reparații, de întreținere, etc), echipamente, cazarmament, medicamente, materiale sanitare, etc;
4. întocmirea fişelor de post pentru personalul centrului;
5. evaluarea performanțelor profesionale a personalului;
6. asigurarea creșterii performanțelor profesionale prin elaborarea unui Plan de instruire și formare profesională pentru angajații proprii.