Centru de zi de asistență și recuperare a persoanelor vârstnice

Prezentare serviciului social- Centrul de Zi pentru asistență și recuperare

Principalul scop al serviciului social “Centrul de zi pentru asistență și recuperare” din cadrul Centrului social multifunctional adresat persoanelor vârstnice este  de îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor şi prevenirea instituţionalizării acestora prin dezvoltarea de servicii sociale alternative.

Serviciile furnizate în cadrul Centrului de Zi pentru asistență și recuperare a persoanelor vârsttice:

o Activitati de petrecere a timpului liber: programe de divertisment, concursuri,

activitati de recreere in cadrul centrului

o Sprijin si consiliere

o Servicii de imbunatatire a calitatii vietii si recuperare oferite prin kinetoterapie

o Servicii primare medicale oferite de asistentul medical

o Educatie pentru sanatate

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul “Centrului de zi pentru asistență și recuperare” din cadrul Centrului social multifunctional adresat persoanelor vârstnice sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/ unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centrul de zi pentru asistență și recuperare”  din cadrul Centrului social multifunctional adresat persoanelor vârstnice răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale și de a acorda sprijin în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate cauzate de boli cronice, a preveni şi a combate riscul de excluziune socială, a promova incluziunea socială şi a creşte calitatea vieţii beneficiarilor: persoane suferind de boala Alzheimer, boala Parkinson, persoane cu hemipareză, persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral, persoane vârstnice cu dizabilități și aparținători/membri de familie ai acestora.

CATEGORII DE BENEFICIARI:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de asistență și recuperare ” sunt persoane vârstnice aflate în dificultate suferind de boli cronice și/sau persoane cu dizabilități, după cum urmează:

a)persoane vârstnice care suferă de boala Alzheimer;

b) persoane care suferă de boala Parkinson;

c) persoane vârstnice care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral;

d) persoane vârstnice cu hemipareză;

e) persoane vârstnice cu dizabilități;

f) familiile și/sau reprezentanții legali/aparținători ai persoanelor de la punctele de mai sus.

CONDIŢIILE DE ACCES/ADMITERE ÎN CENTRU:

Condiţiile de acces/admitere sunt următoarele:

a)acte necesare:

copie BI/CI;

aviz epidemiologic de la medicul de familie;

adeverinţă de la medicul specialist/medicul de familie cuprinzând: diagnostic, medicaţie, recomandare pentru frecventarea centrului de zi, se recomandă/nu se recomandă kinetoterapie,

certificat de persoană cu handicap şi planul individualizat de recuperare (care însoţeşte certificatul de persoană cu handicap) – numai în cazul persoanelor cu dizabilităţi;

b)criterii de admitere (eligibilitate):

Să aibă domiciliul în orașul Mărășești sau localitățile limitrofe;

Să facă parte din categoriile de beneficiari cărora li se adresează centrul: persoane suferinde de boala Alzheiemer, de boala Parkinson, în recuperare după un accident vascular cerebral, cu hemipareză, persoane cu dizabilități, familiile și/sau reprezentanții legali/aparținători ai beneficiarilor;

Să poată realiza, fără ajutor, activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasarea în interior, comunicare;

c) Deciza de admitere/respingere se face la propunerea echipei multidisciplinare și este aprobată de Coordonatorul de Centru.

d) în urma emiterii deciziei de admitere a beneficiarului, se încheie un Contract de furnizare servicii sociale (modelul aprobat prin Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale) între beneficiarul de servicii sociale și Asociația Voluntariat Pentru Viață Mărășești;

e) serviciile se acordă fără contribuția beneficiarului;

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

˗consiliere socială și terapii de integrare/reintegrare socială;

˗educare pentru activități de viață independentă;

˗consiliere psihologică;

˗socializare;

˗consiliere medicală;

˗kinetoterapie;

˗ergoterapie/terapie ocupațională;

˗logopedie;

˗meloterapie;

˗atelier de pictură;

˗atelier de teatru;

˗transport cu microbuzul Centrului în limita locurilor disponibile;

SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI

Serviciile sociale sunt acordate în conformitate cu nevoile individuale identificate în urmă evalurării multidisciplinare și a Planului Personalizat. Activitățile propuse țin cont de nevoile particulare a fiecărui beneficiar, de gradul de autonomie personală, de elementele afecțiunii psiho-somatice cu care sunt diagnosticați și de nevoia de sprijin din partea personalului.

Principalele servicii și activități furnizate în cadrul centrului constau în:

 1.  informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale, sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc, informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de echipamente asistive;informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii balneo, – informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite defurnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale,informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei. 
 2. consiliere socială-dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizareade sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea şi dezvoltarea personală, autocunoaşterea, altele.
 3. abilitare și reabilitare –psihoterapie, masaj, artterapie (modelaj, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie și terapie ocupaţională, activităţi de tip vocaţional /ocupaţional. 
 4. îngrijire și asistență – sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea hainelor adecvate, sprijin pentru asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior,inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru comunicare, altele.
 5. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care vizează:
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor cognitive
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 
 6. educație / pregătire pentru viață independentă – aplicarea de sprijin și exerciții pentru că beneficiarii să facă față cerințelor vieții de zi cu zi, să participe la acțiuni de meșteșugărit sau hobby-uri, să-și exerseze/consolideze cunoșțințele și abilitățile practice și sociale, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ, altele. – consiliere socială, consiliere juridică,organizarea de grupuri de suport. 
 7. asistență și suport pentru luarea unei decizii, poate cuprinde, după caz: informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere a acestora etc, asistenţă şi suport pentru ordonarea logică a informaţiilor privind identificarea unei probleme, asistenţă şi suport pentru explorarea şi evaluarea alternativelor, asistenţă şi suport pentru alegerea variantei finale şi asumarea responsabilităţii consecinţelor, asistenţă şi suport pentru desfăşurarea de acţiuni de către beneficiar conform deciziei luate, asistenţă şi suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcţie de modificarea contextului.
 8. integrare și participare socială și civică: cunoașterea mediului social,stimularea /învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea în activități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la acțiuni de meșteșugărit, vizite,altele.