Serviciu de asistență comunitară

Prezentarea Serviciului de Asistență Comunitară

Misiunea Serviciului Social:

Serviciul de Asistență Comunitară se dedică susținerii și îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice, asigurându-le accesul la servicii sociale diverse și sprijin pentru integrarea sau reintegrarea lor în comunitate.

Scopul Serviciului Social:

Scopul nostru este de a oferi un cadru de suport comprehensiv, menit să întărească capacitatea și autonomia persoanelor vârstnice, facilitându-le accesul la resursele și informațiile necesare pentru a trăi o viață independentă și împlinită.

Servicii sociale acordate: SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ din cadrul Centrului Social Multifuncțional oferă în conformitate cu legislația în vigoare, următoarele servicii sociale:

 • informare şi consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în familie, traficul de persoane, delincvenţă, ş.a.), precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate;
 • educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, etc.;
 • facilitare a accesului pe piaţa muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii;
 • facilitare a accesului la o locuinţă: colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială şi autorităţile administraţiei publice locale, întocmirea şi obţinerea documentelor care evidenţiază situaţia de dificultate a persoanei/familiei;
 • promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi de educaţie fizică sau sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.;
 • colectare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare;
 • acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;
 • procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate);
 • alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, ş.a.;

Beneficiarii centrului conform legii sunt:

 • persoanele, familii, grupuri și comunități aflate în situații de dificultate (situație în care o persoană, familie, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socio-economice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat, și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială);
 • grupuri sociale în situaţii de dificultate sau risc, generatoare de marginalizare sau excluziune socială;
 • comunitatea care are nevoie de sensibilizare, prevenire şi combatere a situaţiilor de dificultate sau risc.

Documente care însoțesc solicitarea pentru acordarea serviciilor sociale:

 • acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei(buletin/carte de identitate, certificat de naștere/căsătorie/deces, hotărâre judecătorească de divorț, livret de familie);
 • acte doveditoare privind veniturile realizate(cupon de pensie, plasament familial, indemnizație persoană cu dizabilități, adeverință de salariu, etc.);
 • acte doveditoare privind încadrarea în muncă;
 • acte doveditoare privind starea de sănătate( certificate medicale, certificat de încadrare în grad de handicap, etc.);
 • alte acte doveditoare privind situația de dificultate.

Principiile şi valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ sunt:

 • solidaritate socială;
 • respectarea unicităţii şi demnităţii persoanei umane;
 • integritatea morală şi responsabilitate etică;
 • transparenţă care urmăreşte creşterea gradului de responsabilitate în acordarea de servicii sociale faţă de beneficiari, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
 • libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială, respectarea dreptului la autodeterminare;
 • abordarea individuală şi egalitatea de şanse, nediscriminarea în accesul la servicii sociale şi în furnizarea serviciilor sociale;
 • participarea beneficiarilor la întregul proces de furnizare a serviciilor sociale;
 • proximitate în furnizarea serviciilor sociale;
 • complementaritate şi abordare integrată in furnizarea serviciilor sociale;
 • competitivitate în furnizarea serviciilor sociale;
 • confidenţialitate;
 • parteneriat între părţile implicate în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi beneficiarii acestora.

Obiectivele SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ  sunt:

Obiective:

 • integrarea și reintegrarea socială a persoanelor vârstnice în comunitate, asigurându-le suportul necesar pentru a duce o viață independentă și plină de satisfacții.
 • dezvoltarea unei game variate de servicii sociale în vederea asigurării accesului la servicii sociale de calitate pentru un număr cât mai mare de persoane aflate în situaţie de dificultate;
 • furnizarea de servicii sociale, eficiente şi flexibile adaptate nevoilor sociale individuale, familiale, de grup sau comunitare existente, respectând standardele generale de calitate în domeniu conform prevederilor legale în vigoare;
 • dezvoltarea şi menţinerea unor reţele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau grupurile sociale care se afla în situaţie de dificultate;
 • iniţierea de programe de asistenţă socială cu caracter preventiv şi proximitate care să vizeze toată aria de nevoi sociale în care se poate afla la un moment dat persoana, familia, grupul sau comunitatea;
 • efectuarea de studii şi cercetări sociale referitoare la diferite problematici şi fenomene sociale;
 • participarea activă la elaborarea şi aplicarea politicilor sociale, strategiilor şi planurilor de acţiune la nivel naţional, judeţean şi local;
 • colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organisme ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte instituţii de stat sau private care desfăşoară activităţi în domeniu;
 • informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării şi sensibilizării acesteia prin: organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri, etc., editarea de publicaţii (reviste, broşuri, pliante), materiale audio-video, materiale în format
 • electronic; desfăşurarea de campanii publice în vederea implicării comunităţii în rezolvarea problemelor sociale;
 • formarea profesională continuă a personalului prin participarea la cursuri de formare profesională, seminarii şi conferinţe în domeniul social, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor sociale acordate;
 • iniţierea şi coordonarea programelor de voluntariat, antrenând în aceste programe şi comunitatea locală;

(1)ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 121 din 15 februarie 2019, Anexa 7 Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate și pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte; Servicii de asistenţă comunitară, cod 8899 CZ–PN–V

(2)Conform LEGII Nr. 292 din 20 decembrie 2011 Legea asistenţei sociale Emitent: Parlamentul României Publicată în: Monitorul Oficial NR. 905 din 20 decembrie 2011- Secțiunea a 2-a Beneficiarii și furnizorii de servicii sociale.