Conferință de presă – deschiderea proiectului „Servicii integrate destinate comunității teritoriului GAL Siretul Verde”

„Servicii integrate destinate comunităților teritoriului GAL Siretul Verde-cod SMIS 124793”

În cadrul conferinței de presă desfășurate în comuna Suraia a fost prezentat obiectivul general al proiectului:

Reducerea gradului de excluziune socială şi sărăcie pentru 250 de membri ai comunităților marginalizate delimitate geografic de satele Movileni (Judeţul Galaţi), Suraia şi Bilieşti (Judeţul Vrancea), prin implicarea lor în măsuri integrate de ocupare, antreprenoriat, susţinere a dezvoltării şi furnizării de servicii sociale, îmbunătăţirea condițiilor de locuit şi organizarea de acţiuni de implicare activă şi voluntariat. Acest obiectiv general se traduce în beneficii reale şi vizibile pe termen lung pentru cei 250 de persoane care alcătuiesc grupul ţintă al proiectului. Astfel: – un numar de 105 persoane neocupate profesional vor dobândi informaţii cu privire la dinamica pieţei muncii şi la cerinţele actuale ale angajatorilor din regiune, îşi vor dezvolta abilităţi esenţiale în procesul de căutare a unui loc de muncă (în urma programului de consiliere), din care 45 vor fi implicate în programe de formare profesionala continua aliniate la cerinţele pietei muncii din regiune. – 20 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din comunitatea marginalizată vor beneficia de formare antreprenorială.

Prin participarea la programul antreprenorial, 20 de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială vor dobândi cunoştinţe şi abilităţi de a-şi înfiinţa şi dezvolta propria afacere. – îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru 125 de persoane, membri ai grupului ţintă, va conduce la creşterea calităţii vieţii şi a capacităţii de învatare şi ocupare a persoanelor din gospodării. – cel puţin 250 de persoane din comunitate vor beneficia de furnizarea de servicii integrate sociale. – peste 50 de persoane din comunitățile vizate vor fi cooptate în campanii de implicare activă şi voluntariat în vederea rezolvării într-un mod participativ a problemelor identificate la nivelul comunității. Proiectul este relevant în raport cu obiectivul specific 5.2 al Axei Prioritare 5, având în vedere ca activitățile sale se concentrează în direcția  sprijinirii masurilor de ocupare in rândul a 105 de persoane neocupate profesional (șomeri, casnici, persoane inactive etc.) (prin programe de formare si consiliere), susținerii antreprenoriatului în rândul a 20 de persoane din cele 3 comunități (prin programe de formare şi sprijin în elaborarea planurilor de afaceri), îmbunătățirii condițiilor de locuit pentru 125 de membri ai grupului ţintă ce se confrunta cu un risc de sărăcie ridicat, dar şi în direcția implicării membrilor comunităților în acțiuni de voluntariat si inițiativa civica.

Atingerea obiectivului specific 5.2 se va realiza prin implementarea unui set integrat de masuri/servicii: – de stimulare a ocupării pe piața muncii si antreprenoriatului pentru 125 de persoane ce vor cuprinde activități de informare privind piața muncii, formare profesionala, suport efectiv in demararea unei afaceri, dar şi prin sprijin financiar acordat celor care vor să înființeze un START-UP – de îmbunătățire a calității serviciilor sociale pentru membrii comunității prin oferirea, in cadrul centrului de zi pentru integrare si reintegrare socială, de servicii de informare, orientare, evaluare şi elaborare plan de intervenție, precum şi de măsuri de integrare/reintegrare socială – de creștere a condițiilor de locuit pentru 125 de persoane prin dotarea locuințelor acestora cu bunuri sau lucrări.

Conferinţa de presă a fost susţinută de către doamna Primar a comunei Suraia, Maria Stroe, domnul Drăgan Daniel în calitate de Manager al proiectului din partea beneficiarului Asociaţia Voluntariat Pentru Viaţă Mărăşeşti, doamna Theodora Hărăbor coordonator al partenerului comuna Suraia, doamna Lazăr Violeta coordonator al partenerului comuna Bilieşti şi doamna Ion Vasilica coordonator al partenerului comuna Movileni judeţul Galaţi.

Distribuie: