Project „On Air” 2021 – 2022

MAUSOLEU.jpeg
On Air Gara

Previous
Next
Română
English
Română

Proiectul  ,,On Air ,, este finanţat de Uniunea Europeană, prin Corpul European de Solidaritate, gestionat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale şi implementat de Asociaţia Voluntariat Pentru Viaţă Mărăşeşti, judeţul Vrancea.

Perioada de desfăşurare al proiectului este d la 01 ianuarie 2021 până la 31 octombrie 2022, iar perioada de stagiu de voluntariat este de la data de 01 iulie 2021 până la data de 30 iunie 2022.

Scopul proiectului este de a pune bazele formării și dezvoltării durabile a unei comunități viabile pentru tânara generație. De a redescoperi și aplica conceptul de solidaritate, pornind de la respectul față de înaintași, cunoașterea și recunoașterea între cetățeni, care, implicându-se activ și conștient, pot schimba imaginea de sine și imaginea orașului în una pozitivă.

Obiective:

1. Să dezvoltăm abilități de creație, scriere și comunicare în rândul tinerilor din Mărășești și a celor 16 voluntari ESC, ca urmare a realizării unor interviuri sociologice adresate locuitorilor orașului Mărășești.

2. Creşterea gradului de implicare a societății civile prin identificarea nevoilor actuale și a soluțiilor pentru rezolvarea acestora.

3. Dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenoriat în rândul celor 16 voluntari ESC și al tinerilor din Mărășești, prin realizarea unor ateliere de arte manuale, meșteșuguri și obiceiuri ale locului, activități de protecția mediului și întâlniri motivaționale cu personalități de succes ale orașului, pe parcursul proiectului.

Prin această propunere de proiect vom contribui la obiectivul general al Corpului European de Solidaritate de a promova solidaritatea în comunitate, ca pe o valoare primordială pentru dezvoltarea socială

În cadrul acestui proiect vom oferi tinerilor voluntari europeni și membrilor comunității locale oportunități de implicare în activități care pot produce schimbări sociale pozitive. Participanții își vor dezvolta abilități și competențe care vor determina dezvoltarea personală în direcție civică, culturală, profesională.

Activitățile propuse vor facilita manifestarea cetățeniei active, solidariatea, angajabilitatea, adaptabilitatea crescută pe piața muncii.

Proiectul se va desfășura în acord cu prioritățile Corpului European de Solidaritate, conceptul de bază fiind orientat pe incluziune socială, promovarea diversității, egalității de șanse și non-discriminării ca și premiză de acțiune, oferind participanților voluntari europeni și localnicilor șansa de a experimenta efectiv cetățenia activă,implicarea socială.

Ne dorim ca prin specificul său ofertant,proiectul să deschidă calea altor astfel de acțiuni care să susțină mobilitatea tinerilor voluntari în Europa cu beneficii palpabile atât pentru ei cât și pentru comunitățile în care vor activa.

Pentru aplicanţii din România vă rugăm trimiteţi un mail cu o scrisoare de intenţie la adresa sev.voluntariatpentruviata@gmail.com

Coordonator proiect

Daniel Drăgan

English

The “On Air” project is funded by the European Union, through the European Solidarity Corps, managed by the National Agency and implemented by the Asociatia Voluntariat Pentru Viata Marasesti, Vrancea County.

The project period is from January 1, 2021 to October 31, 2022, and the period of volunteer internship is from July 1, 2021 to June 30, 2022.

The aim of the project is to lay the foundations for the formation and sustainable development of a viable community for the young generation. To rediscover and apply the concept of solidarity, starting from respect for the forerunners, knowledge and recognition between citizens, who, by being actively and consciously involved, can change the self-image and the image of the city into a positive one.

Objectives:

1. To develop creative, writing and communication skills among the young people from Mărășești and the 16 ESC volunteers, as a result of conducting sociological interviews addressed to the inhabitants of Mărășești.

2. Increasing the involvement of civil society by identifying current needs and solutions to solve them.

3. Developing the spirit of initiative and entrepreneurship among the 16 ESC volunteers and young people from Marasesti, by conducting workshops of handicrafts, crafts and local customs, environmental protection activities and motivational meetings with successful personalities of the city, during project.

Through this project proposal we will contribute to the general objective of the European Solidarity Corps to promote solidarity in the community, as a primary value for social development.

In this project we will offer young European volunteers and members of the local community opportunities to get involved in activities that can bring about positive social change. Participants will develop skills and competencies that will determine personal development in civic, cultural, professional direction.

The proposed activities will facilitate the manifestation of active citizenship, solidarity,

employability, increased adaptability to the labor market.

The project will be carried out in accordance with the priorities of the European Solidarity Corps, the basic concept being oriented on social inclusion, promoting diversity, equal opportunities and non-discrimination as a premise for action, giving European volunteer participants and locals the chance to effectively experience citizenship. active, social involvement.

We want the project to open the way for other such actions to support the mobility of young volunteers in Europe with tangible benefits both for them and for the communities in which they will work.

For applicants from Romania and the program countries please send an email with a letter of intent to sev.voluntariatpentruviata@gmail.com

Project coordinator

Daniel Dragan